गणित, विज्ञान तथा व्यावसायिक शिक्षा शाखा

E-mail Print PDF

केन्द्रको वर्तमान सङ्गठन संरचनाअनुसार विद्यालय शिक्षाको गणित, विज्ञान तथा विभिन्न व्यावसायिक विषय शिक्षण सिकाइका लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकलगायतका शैक्षिक सामग्री विकास, निर्माण, परिमार्जन, सुधार तथा लागू गर्ने गराउने यस शाखाको मुख्य जिम्मेवारी हुने छ । यस शाखाका कार्यहरू निम्नानुसार हुने छन्:

 • गणित, विज्ञान र निर्धारण गरिएका व्यावसायिक विषयका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा पाठ्यक्रम विकास, निर्माण र परिमार्जन गर्ने,
 • गणित, विज्ञान र निर्धारण गरिएका व्यावसायिक विषयका आधारमा पाठ्यपुस्तकहरू तयार गर्ने गराउने,
 • गणित, विज्ञान र निर्धारण गरिएका प्राज्ञिक र दक्ष व्यक्तिहरूको नाम नामेसीसहितको विवरण (रोस्टर) तयार गर्ने,
 • सम्बन्धित विषयका साथै एक विषयको अर्को विषयका पाठ्यवस्तुसंगको अन्तरसम्बन्धका विषयमा अध्ययन विश्लेषण गर्ने गराउने,
 • सम्बन्धित विषयको तहगत र कक्षागत लम्बीय र समतलीय अन्तरसम्बन्धको विश्लेषण गरी तथ्यहरू अभिलेख गर्ने,
 • गणित, विज्ञान र व्यावसायिक विषयका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि शिक्षक निर्देशिका, श्रव्यदृश्य सामग्री, प्रयोगात्मक पुस्तिकालगायतका आवश्यक सामग्री निर्धारण गरी विकास निर्माण गर्ने र तिनको कार्यान्वयन गर्ने,
 • विद्यालय शिक्षामा गणित, विज्ञान र व्यावसायिक विषयको विकास र प्रभावकारिताका लागि समबद्ध पक्ष तथा निकायसंग स्वीकृत नीतिअनुसार सहयोग र सम्बन्ध विस्तार गर्ने,
 • सम्बन्धित विषयको विषय समिति गठनका लागि सम्भावित नामावली पेस गर्ने,
 • शाखाबाट तयार गरिएका पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य पाठ्यसामग्रीहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित विषयका शिक्षकहरूको कार्यशाला, गोष्ठी, सेमिनारद्वारा पृष्ठपोषण सङ्कलन गर्ने,
 • तयार गरिएका सामग्रीहरू सम्बन्धित विषय समितिमा छलफल गराई अन्तिम रूप दिने,
 • विषय समितिबाट प्राप्त रायसुझाव समायोजन गरी समन्वय समितिमा पेस गर्ने,
 • गणित, विज्ञान र व्यावसायिक विषयको शिक्षणसिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी तथा सान्दर्भिक बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरका नयाँ उन्नयन तथा प्रवर्तनका सम्बन्धमा परीक्षण, मूल्याङ्कन र योजना तथा अनुसन्धान समेतबाट नियमित रूपमा जानकारी लिई सोको अध्ययन विश्लेषण गरी नतिजा कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने,
 • गणित, विज्ञान र व्यावसायिक विषयको विकास र विस्तारका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट भएको मार्गदर्शन तथा नीति निर्देशनअनुरूप काम गर्ने,
 • गणित, विज्ञान र व्यावसायिक विषयका सम्बन्धमा तयार गरिएका पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य पाठ्यसामग्रीको पाण्डुलिपि सम्पादन तथा प्रकाशनका लागि केन्द्रको सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा पठाउने,
 • नागरिक शिक्षा र सहकार्यकलापका साथै स्वास्थ्यसम्बन्धी विविध कार्यक्रमरू प्रचलित ऐन नियम, नीति निर्देशन अनुरूप विकास निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
 • विद्यालय शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानद्वारा योजना निर्माण गरी स्वीकृत नीतिअनुसार कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
 • विद्यालय शिक्षामा समावेश भएका व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयका खास खास शैक्षिक सामग्रीहरूको निर्माण, विकास र व्यवस्थितीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम विकास गरी स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने,
 • विद्यालय शिक्षामा गणित, विज्ञान र व्यावसायिक विषयको विकास र विस्तारका लागि आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रम तथा लागत अनुमान तयार गरी परीक्षण, मूल्याङ्कन र योजना तथा अनुसन्धान शाखामा तोकिएको समयभित्रै पठाउने,
 • पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट विकास निर्माण गरिने आफ्नो शाखासंग सम्बन्धित विषयको सबै प्रकारका मुद्रणीय तथा इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरूको विषयवस्तुको सम्पादन गर्ने,
 • आफ्नो शाखासंग सम्बन्धित कार्यका सम्बन्धमा मासिक रूपमा तथा आवश्यकतानुसार भएगरेका प्रगति तथा अवस्था स्पष्ट हुने गरी तोकिएअनुसारको ढाँचामा प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी कार्यकारी निर्देशकसमक्ष पेस गर्ने तथा सोको एक प्रति परीक्षण, मूल्याङ्कन र योजना तथा अनुसन्धान शाखामा उपलब्ध गराउने,
 • गणित, विज्ञान र विभिन्न व्यावसायिक विषयसंग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्रीको स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने गराउने,
 • आफ्नो शाखासंग सम्बन्धित विषयमा सरोकारवालाले माग गरेका जानकारी उपलब्ध गराउने,
 • राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद् र कार्यकारी निर्देशकले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
 

सूचनाहरु