परीक्षण, मूल्याङ्कन र योजना तथा अनुसुसन्धान शाखा

E-mail Print PDF

पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री, सन्दर्भ सामग्री आदिको मूल्याङ्कन गर्नुका साथै विद्यार्थी मूल्याङ्कन एवम् शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको मूल्याङ्कन र केन्द्रको आवधिक, वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, सञ्चालित कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कनलगायत केन्द्रको कार्यविधिअनुसार प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्नु यस शाखाको मुख्य जिम्मेवारी हुने छ । यस शाखाका विस्तृत कार्यहरू निम्नानुसार हुने छन्:

 • पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्रीलगायत सन्दर्भ सामग्रीहरूको प्रभावकारिता विषयमा अध्ययन अनुसन्धान कार्यक्रम विकास गरी कायान्वयन गर्ने गराउने,
 • कार्यान्वयनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा उपर्युक्त सामग्रीहरू सुधार, परिमार्जन र विकासका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने,
 • परीक्षण, मूल्याङ्कन, योजना र अनुसन्धानसम्बन्धी आवश्यक नीति तर्जुमाका लागि पेस गर्ने र स्वीकृत नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
 • विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई व्यावहारिक, यथार्थपरक, विश्वासिलो, भरपर्दो र वैज्ञानिक बनाउन योजना तर्जुमा गरी स्वीकृत नीतिअनुसार कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
 • विद्यार्थी मूल्याङ्कनको स्वीकृत नीतिअनुसार मूल्याङ्कनका साधन निर्माण गर्ने तथा परीक्षण गर्ने गराउने,
 • केन्द्रबाट विकास निर्माण भएका पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य शैक्ष्णिक सामग्रीहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भएनभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अवलोकन र अनुगमन गर्ने,
 • पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मुद्रण तथा वितरण गरेका सामग्रीहरूको अनुगमन गर्न,
 • पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसंग सम्बन्धित निकायहरू (जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि., साझा प्रकाशन आदि) मार्फत मुद्रण तथा वितरण गरिएका पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकहको अनुगमन गर्ने,
 • नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक लागू भएनभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने गराउने,
 • केन्द्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता, मितव्ययिता, सान्दर्भिकता र कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक प्रस्तावहरूको विकास गर्ने,
 • स्वीकृत प्रस्तावहरू र कार्ययोजनाअनुसार केन्द्रको कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन र मूल्याङक्न गरी सुधारका लागि प्रतिवेदन पेस गर्ने,
 • पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अन्य शाखाहरू तथा वैदेशिक सहायता सञ्चलनका लागि जिम्मेवार निकायका रूपमा तोकिएका शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका केन्द्रीयस्तरका निकायहरूसंग निकटतम सम्पर्कमा रही निर्धारित समयभित्रै आवधिक र वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • आवश्यकताका आधारमा शिक्षाविद् तथा विशेषज्ञहरूसंग सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने,
 • शिक्षा मन्त्रालयको नीति विश्लेषण र बजेट तथा कार्यक्रम शाखासंग निकटतम सम्पर्कमा रही प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र आवश्यक पुस्ट्याईं गरी मन्त्रालयमा पेस गर्ने,
 • शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र शिक्षा विभाग लगायत अन्य निकायमा हुने कार्यक्रमसम्बन्धी छलफलमा केन्द्रको तर्फबाट भाग लिने, लिन लगाउने,
 • स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार शाखागत कार्यक्रम र बजेट बा“डफा“ड सम्बन्धमा छलफल गर्ने र सम्बन्धित शाखाहरूसंग समन्वय गरी कार्यक्रम बाँडफाँड प्रस्ताव तयार गर्ने,
 • सम्बन्धित शाखाहरूबाट साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, चौमासिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तोकिएअनुसार सङ्कलन गरी केन्द्रको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी निर्धारित समयभित्रै सम्बन्धित निकायमा पठाउने,
 • स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि खर्च गर्ने आधार केन्द्रको आर्थिक प्रशासन शाखा लगायत अन्य शाखाहरूसंग समन्वय गरी निर्माण गर्ने र सो स्वीकृतिका लागि आवश्यक कारबाही गर्ने, गराउने,
 • स्वीकृत नीतिअनुसार दातृ संस्थाहरूसंग समन्वय गरी वैदेशिक सहयोगको क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी आवश्यक काम गर्ने,
 • पाठ्यक्रम निर्माण, सुधार र परिमार्जनसम्बन्धी अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गर्ने,
 • केन्द्रका अन्य शाखाहरूको समेतको समन्वयमा कार्य प्रभावकारिता वृद्धिका लागि अनुसन्धानसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गर्ने तथा स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार अनुसन्धान गर्ने गराउने,
 • पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र अन्य शैक्षिक सामग्रीको गुणस्तर, प्रभावकारिता, मितव्ययिता लगायतका क्षेत्रमा नियमित रूपले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने,
 • अनुगमन र अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा आवश्यक सुझाव दिने,
 • विदेशी शैक्षिक वा प्राज्ञिक संस्थाहरूबाट माध्यमिक शिक्षा सरहका परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र र उपाधिलाई मान्यता तथा समकक्षता निर्धारणसम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • केन्द्रको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमहरूको मध्यावधि मूल्याङक्न गर्ने,
 • विभिन्न शाखाहरूसंग समन्वय गरी विद्यालय शिक्षामा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकका विकासक्रम तथा प्रभावकारिता सम्बन्धमा प्रभाव अध्ययन गर्ने,
 • पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकलगायत केन्द्रबाट गरिने सम्पूर्ण परीक्षणको प्रभावकारिता अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने,
 • मन्त्रालयको स्वीकृत नीतिको अधिनमा रही पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र अन्य शैक्षिक सामग्रीको कार्यान्वयनमा संलग्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्रहरू, स्थानीय स्वायत्त निकायहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशिष्टीकृत निकायहरूसंग समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्ने,
 • आफ्नो शाखासंग सम्बन्धित विषयमा सम्बद्ध सरोकारवालाले माग गरेका जानकारीहरू उपलब्ध गराउने,
 • पाठ्यक्रमसम्बद्ध गतिविधि सञ्चालन गर्दा जिल्ला समन्वय समिति, क्षेत्रीय समन्वय समिति र विद्यालयसंग समन्वय गरी पृष्ठपोषण सङ्कलन गरी आवश्यक कार्य गर्ने,
 • राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद् र कार्यकारी निर्देशकले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
 

सूचनाहरु