केन्द्रको उद्देश्य

E-mail Print PDF
 • विद्यालय शिक्षाबाट राष्ट्रप्रेमी र रोजगारमूलक जनशक्तिको उत्पादन गर्ने,
 • विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक विकास, निर्माण, परिमार्जन सुधार र लागू गर्ने,
 • शिक्षक निर्देशिका, पाठ्यक्रम निर्देशिका, बालसन्दर्भ सामग्री, शिक्षक स्रोत सामग्रीलगायतका शैक्षिक सामग्रीकोविकास निर्माण, प्रचारप्रसार, वितरण र लागू गर्ने,
 • थप पाठ्यसामग्री, सहयोगी सामग्रीको अध्ययन, मूल्याङ्कन गरी लागू गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने,
 • विदेशी शैक्षिक वा प्राज्ञिक संस्थाबाट माध्यमिक शिक्षा सरह परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र वा उपलब्धिलाई मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण गर्न आवेदन गर्नेहरूको समकक्षता निर्धारणसम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • सहकार्यकलापको कार्यक्रम विकास निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
 • विद्यालय शिक्षास‌ग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने,
 • पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकसम्बन्धी नीतिनिर्माणमा सहयोग पुर्‌याउने,
 • केन्द्रलाई प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न स्वदेशी एवम् वैदेशिक गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण, अवलोकनभ्रमण लगायतका कार्यक्रमहरु योजना गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
 • स्वीकृत नीतिअनुसार स्वदेशी एवम् विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूस‌ग सहयोग र समन्वय गर्ने,
 • विद्यालय शिक्षामा समन्वय र सामञ्जस्य कायम गर्न पाठ्यक्रमको प्रारूप विकास र अद्यावधिक गर्ने,
 • पाठ्यक्रम र विद्यार्थी मूल्याङ्कनका विविध उपायहरू पहिल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
 • सम्बन्धित निकायहरूबाट केन्द्रका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
 • नवीनतम ज्ञान, सीप र प्रविधिको उपयोग गर्ने,· स्थानीय ज्ञानको उजागर र स्थानान्तरण गर्ने ।
 

सूचनाहरु